6 dạng đề thi IELTS Writing Task 2 trong năm 2018

Sau đây là 6 dạng bài IELTS Writing Task 2 bạn có thể gặp trong đề thi IELTS Writing. Nắm được các dạng đề này bạn sẽ dễ dàng hoàn thành phần thi với target score mục tiêu.

Discussive Essay

Ở dạng bài IELTS Writing Task 2 này sẽ có 2 quan điểm ngược chiều và bạn sẽ phải thảo luận về cả 2 quan điểm rồi đưa ra ý kiến của cá nhân. Mỗi đoạn ở phần thân bài sẽ thảo luận về một quan điểm. Có 2 cách đưa ra đầu bài: nêu ra 1 ý kiến rồi yêu cầu thảo luận về 2 mặt của ý kiến đó hoặc hoặc đưa ra 2 ý kiến rồi thảo luận 2 mặt của ý kiến. Ngoài ra, đề bài có thể hỏi “Bạn đồng ý với ý kiến nào hơn?”

Ví dụ:

Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football, while other people think that taking part in individual sports, like tennis or swimming, is better. Discuss both views and give your own opinion.

Opinion Essay

Đây là dạng đề thi IELTS Writing yêu cầu bạn đưa ra quan điểm của bản thân về một vấn đề và nêu dẫn chứng, giải thích cho quan điểm đó của bạn. Bạn có thể “Agree”, “Disagree” hay “Partly Agree” nhưng bạn cần có đủ lý lẽ và dẫn chứng thuyết phục cho ý kiến của mình, điều đó sẽ giúp cho bài viết của bạn “ăn điểm”. Bạn có thể dạng này thường gồm các từ để hỏi sau:

What is your opinion?

Do you agree or disagree?

To what extent do you agree or disagree?

Ví dụ:

Students today can easily access information online, so libraries are no longer necessary. Do you agree or disagree?

Problem & Solution

Dạng đề Problem & Solution sẽ yêu cầu bạn viết về một vấn đề và đưa ra cách giải quyết.

Ví dụ:

In many cities crime is increasing. Why do you think this is happening? What can governments do to help reduce crime levels?

Cause & Effect

Đối với dạng  này, bạn cần viết về nguyên nhân và tác động của một vấn đề.

Ví dụ:

In many countries, the number of people choosing to live by themselves is increasing rapidly in recent years. Why is this happening? Is this a positive and negative development for society?

Advantage & Disadvantage

Ở dạng đề IELTS Writing Task 2 này, câu hỏi được đưa ra rất dễ nhận dạng và phân đoạn bài viết, một đoạn thân bài viết về advantages và một đoạn viết về disadvantages. Các câu hỏi có thể gặp trong đề như:  What are the advantages and disadvantages of …? Discuss the advantages and disadvantages, Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion.

Ví dụ:

Thanks to the increase of technology, people today have greater amount of free time.What are the advanatges and disadvantages of the conveniences created by modern technology?

2-question Essay

Ở dạng đề thi IELTS Writing này sẽ có một câu dẫn đề và theo sau là 2 câu hỏi, yêu cầu của đề bài là bạn sẽ nêu ra những lý do để trả lời cho 2 câu hỏi.

Ví dụ:

The unlimited use of cars may cause many problems.

What are those problems?

In order to reduce the problems, should we discourage people to use cars?

Mỗi dạng đề thi IELTS Writing sẽ đòi hỏi bạn có cách viết và triển khai ý khác nhau, do vậy, bạn cần luyện tập đầy đủ các dạng bài để sẵn sàng cho bài thi IELTS Writing Task 2.

Leave a Comment

0904283277