Cấu trúc đề thi IELTS Writing Task 1

Hầu hết bài IELTS Writing Task 1 thường có cấu trúc 3 phần rõ ràng và không khó để viết. Do vây, đó sẽ là cơ hội để bạn kiếm được điểm ở đề thi IELTS Writing nếu nắm rõ cấu trúc bài thi.

Một bài IELTS Writing Task 1 sẽ gồm có 3 phần:

Introduction (mở đầu):  thường chỉ 1 câu paraphrase lại đề bài, khá dễ viết và viết theo các mẫu câu có sẵn. Khi muốn “paraphrase” đề bài, bạn cần đa dạng hóa các cụm từ giới thiệu, ví dụ:

The graph

chart

table

diagram

gives information about/on

provides information about/on

shows

illustrates

represents

depicts

gives reason why

explains why

compares

 

Ví dụ cụ thể đề thi IELTS Writing:

Đề bài: The line graph shows the number of people who used different communication services in the world. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Units: per 100 inhabitants

 

Bài viết:

Introduction: The line graph gives data about the number of users of 5 different services of communication worldwide from 1998 to 2008.

Overview (mô tả chung): thường nằm sau câu mở đầu, là một đoạn văn tổng quát chung nội dung của toàn bài viết IELTS Writing Task 1. Overview là sự tóm tắt các thông tin hoặc thông số trong bảng/biểu đồ, giúp bài viết logic hơn.

Overview: Overall, cell phone and Internet services became more and more popular, and the others similarly experienced minimal growth over the years.

Body paragraphs (detail 1 và detail 2): trong đề thi IELTS Writing sẽ gồm 2- 3 đoạn văn. Cấu trúc mà mọi người thường áp dụng sẽ là 3-4 câu cho mỗi đoạn. Bạn cần sử dụng phương pháp nhóm thông tin (tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt của các số liệu trong bảng biểu để gộp thành nhóm). Tiếp theo, mỗi nhóm thông tin sẽ được viết thành một đoạn detail.

Detail 1: Nói về internet service và cellular phone service, điểm chung: sự tăng trưởng mạnh mẽ của  từ 1998-2008

In 1998, the figures for cell phone and Internet users started at around 5 per 100 inhabitants. They both increased over the remaining years, with cell phone service gaining the higher position in 2008, at more than 60 users per 100 in habitants. This number was approximately three times as much as that of Internet service in the same year.

Detail 2: sự tăng trưởng chậm của Nói về landline service, mobile broadband, fixed broadband, điểm chung: sự tăng trưởng chậm

Meanwhile, throughout this 10-year period, little change was seen in the use of landline service, with about 15 users per 100 inhabitants. Also, mobile and fixed broadband had yet to be introduced by 2002. The figures for these two services rose slightly to roughly 5 users per 100 inhabitants in the last year.

IELTS Writing Task 1 có nhiều dạng đề khác nhau nhưng sẽ có chung một cấu trúc viết bà. Bài viết trên sẽ giúp bạn dễ dàng hình dung ra mình cần viết bài như thế nào khi đọc đề thi IELTS Writing.

Leave a Comment

0904283277