Tổng hợp các dạng bài IELTS Reading – Phần 2

Trong phần 1 vừa rồi, các bạn đã được giới thiệu một số dạng bài thi IELTS Reading. Đó là các dạng bài hoàn thiện câu, hoàn thiện đoạn văn, câu trả lời ngắn, True/False/Not Given. (Xem phần 1 TẠI ĐÂY). Bài viết này sẽ giới thiệu với bạn những dạng bài IELTS Reading còn lại nhé.

Ở dạng đề thi IELTS Reading chọn tiêu đề thích hợp, bạn sẽ được cho những tiêu đề và những đoạn văn không có tiêu đề. Nhiệm vụ của bạn sẽ là đọc đoạn văn, hiểu ý nghĩa đoạn văn và chọn tiêu đề thích hợp trong những tiêu đề được chọn bên trên.

Ví dụ:

Match the correct heading to the paragraph

1.    Town facilities

2.    Colonisation

3.    Urban divisions

4.    Architectural home styles

5.    Types of settlements

There are more paragraph headings than paragraphs so you will not use them all. Paragraph:

Dạng bài này yêu cầu thí sinh có khả năng đọc và rút ra ý chính của các đoạn văn để có thể chọn tiêu đề phù hợp nhất.

Ở dạng đề thi IELTS Reading nối thông tin, bạn sẽ được cho 2 phần thông tin, gồm nhiều câu khác nhau. Nhiệm vụ của bạn sẽ là nối các câu ở 2 phần thông tin với nhau cho phù hợp. Thông thường, một phần thông tin sẽ là các ý ngắn như tên người, tên địa điểm, tiêu đề, ý chính… còn phần thông tin còn lại là các câu hoặc đoạn văn dài mà người đọc phải đọc để chắt lọc thông tin mới có thể nối được.

Ví dụ:

Use the information in the text of the reading passage to match the people (listed A-E) with the opinions (listed 1-7) below. Write the appropriate letter (A-E) in boxes 1-7 on your answer sheet. Some people match more than one opinion.

A    Dr Broca

B    Dr Brinkman

C    Geschwind and Galaburda

D    Charles Moore

E    Professor Turner

—————————

   Human beings started to show a preference for right-handedness when they first developed language.

   Society is prejudiced against left-handed people.

  Boys are more likely to be left-handed.

   After a stroke, left-handed people recover their speech more quickly than righthanded people.

   People who suffer strokes on the left side of the brain usually lose their power of speech.

6    The two sides of the brain develop different functions before birth.

   Asymmetry is a common feature of the human body.

Dạng bài này tương đối dễ, các bạn chỉ cần đọc hiểu và lựa chọn đáp án thích hợp. Tuy nhiên, sẽ có nhiều bẫy gây khó khăn cho bạn. Thường đó sẽ là những bẫy khiến cho một vài đáp án có vẻ giống nhau.

Ở dạng đề thi IELTS Reading nối phần kết câu, bạn sẽ được cho 2 phần bao gồm phần đầu câu và phần cuối câu. Nhiệm vụ của bạn là nối 2 phần lại với nhau để có những câu hoàn chỉnh

Ví dụ:

Complete each sentence with the correct ending A-J from the box below. Write only the letter. You do not need to use all of the sentence endings.

  1. ​Strawberries may help to
  2. In non-human tests fisetin was shown
  3. Specialists believe
  4. Fisetin has
  5. Mahar wants to soon begin
  6. Alzheimer’s is
  7. Almost a quarter of the world’s population is predicted
  8. A reduction in the number of cases of cognitive diseases suffered by the elderly will reduce

Sentence Endings:

A. to be over the age of 60 by the year 2050.

B. may be described as a new superfood.

C. to reduce swelling of an organ.

D. an increasing problem around the world.

E. been studied for over 10 years.

F. more testing should be carried out to find out the benefits of fisetin.

G. the predicted burden on health services in the future.

H. cure diseases suffered by the elderly.

I. controlled testing of fisetin on people.

J. are highly toxic.

Dạng bài này đòi hỏi khả năng đọc hiểu và hoàn thiện câu một cách mạch lạc. Cũng như những dạng bài “matching” khác, vấn đề khó nhất vẫn là có những đáp án tương đối giống nhau. Bạn nên áp dụng phương pháp loại trừ để làm dạng bài này.

 

Bên trên là những dạng bài phổ biến trong IELTS Reading. Bao gồm các dạng: Matching Heading, Matching Information, Matching sample endings. Ở bài viết tiếp theo sẽ giới thiệu với các bạn nốt những dạng bài thi IELTS Reading còn lại. Các bạn chú ý đón xem nhé.

Leave a Comment

0904283277